Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό “Για τα μάτια σας μόνο by Catrice”

1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια με τίτλο “Για τα μάτια σας μόνο by Catrice” (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από το beautyAZ.gr, η οποία εδρεύει στη Αθήνα, στην οδό Ερμού 36 (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Διοργανωτής»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενήλικα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν έγκυρο λογαριασμό στο beautyAZ και παρέχουν ακριβείς προσωπικές πληροφορίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο φιλοξενίας του διαγωνισμού. Αιτήματα για συμμετοχή στο διαγωνισμό από άτομα που κατοικούν σε χώρες εκτός Ελλάδας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι εργαζόμενοι στο Διοργανωτή, στις θυγατρικές του και στις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα του σε άλλες χώρες, καθώς και όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στη φιλοξενία του διαγωνισμού, αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ομοίως, οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μεμονωμένα πρόσωπα από τη συμμετοχή, όταν συντρέχουν σχετικοί λόγοι όπως παραβίαση των όρων συμμετοχής, ακύρωση παραγγελιών με δόλο, χειραγώγηση κλπ. και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

3. Ο Διαγωνισμός ξεκινάει στις 3 Απριλίου 2017 (στις 00:00) και λήγει στις 30 Απριλίου 2017 (στις 23:59) και θα χωριστεί σε 4 φάσεις 1η φάση από 3 Απριλίου έως 9 Απριλίου, 2η φάση από 10 έως 16 Απριλίου, 3η φάση από 17 έως 23 Απριλίου και 4η φάση από 24 έως 30 Απριλίου. Σε κάθε φάση θα κληρώνονται 5 νικητές που θα ανακοινώνονται κάθε Δευτέρα μετά το τέλος της κάθε φάσης. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κάθε φάσης καμία συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή. Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να έχει τόσες συμμετοχές όσο και το άθροισμα των παραγγελιών του μέσα στο χρονικό διάστημα κάθε φάσης. Μετά το τέλος κάθε φάσης οι προηγούμενες συμμετοχές ακυρώνονται.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.beautyaz.gr. Για την ενεργή συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται ο κάθε χρήστης να έχει μια έγκυρη παραγγελία στο χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εκ των 4ων φάσεων για να συμμετάσχει στη συνέχεια στην κλήρωση των δώρων. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία θα κρίνεται άκυρη . Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με όσες συμμετοχές θέλει κατά τη διάρκεια της κάθε φάσης του Διαγωνισμού και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά τα δώρα. Όσοι εξαιρούνται από το Διαγωνισμό (παράγραφος 2), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν.

5. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη είκοσι (20) τυχερών και δέκα (10) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν το έπαθλο ή αδρανήσουν να αποδεχτούν το δώρο τους για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι νικητές ή αν η συμμετοχή τους στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.

6. Και οι είκοσι (20) νικητές κερδίζουν από δύο (2) Catrice Cosmetics Glam & Doll Volume Mascara (εφεξής θα αναφέρεται ως το «Δώρο»).

7. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα του διαγωνισμού θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στον κάθε νικητή προσωπικά, στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση, με έξοδα του Διοργανωτή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του Δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

8. Η ηλεκτρονικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της κάθε φάσης στις 10, 18, 24 Απριλίου και 2 Μάιου 2017 στις 14:00, στα γραφεία του Διαχειριστή. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού ως και την λήξη αυτού (άρθρο 3 του παρόντος). Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στην επίσημη σελίδα “beautyAZ” στο Facebook με σχετική ανάρτηση. Οι νικητές θα κληθούν, άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους, μέσω μηνύματος στην επίσημη σελίδα “beautyAZ” στο Facebook όπως επίσης και τηλεφωνικά εφόσον αυτό είναι εφικτό. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

9. Για την αποστολή του δώρου στους νικητές ο Διοργανωτής απαιτεί το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ηλικία των νικητών (εφεξής θα αναφέρονται ως οι «Απαιτούμενες Πληροφορίες»). Οι Απαιτούμενες Πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο της φιλοξενίας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θα αντιμετωπίσει τις Απαιτούμενες Πληροφορίες ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και δεν θα τις αποκαλύψει σε τρίτους. Ο συμμετέχων συναινεί στην καταγραφή των Απαιτούμενων Πληροφοριών από τον Διοργανωτή κατά τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού και κατά τη διεξαγωγή του. Μετά το πέρας του διαγωνισμού και την αποστολή των δώρων στους νικητές, όλες οι Απαιτούμενες Πληροφορίες θα διαγραφούν στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών νομικών διατάξεων. Η συγκατάθεση που δίδεται στον Διοργανωτή για τη χρήση και καταγραφή των Απαιτούμενων Πληροφοριών μπορεί φυσικά να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και ο συμμετέχων μπορεί να αποχωρήσει από το διαγωνισμό. Σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση του help@beautyaz.gr) επαρκεί για αυτό.

10. Η μη εμφάνιση του νικητή εντός 7 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης ή η άρνηση του Δώρου εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή χωριστά, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διαχειριστή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, με ανάλογη ειδοποίηση στην ανωτέρω σελίδα στο Facebook, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία από το Wall. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

13. Ο Διαχειριστής θα αναρτήσει ανακοίνωση στη σελίδα «beautyAZ» με τα ονόματα των νικητών. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν.2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του συμμετέχοντα σχετικά με το Διαγωνισμό. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

16. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρών Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στον παρών Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

18. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.beautyaz.gr. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο Διαχειριστή στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3319717 (Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30 – 17.00). 


PayPal